Štúdium v UK so Scandinavian study pre teba

Všeobecné obchodné podmienky

Sprostredkovanie vysokoškolského štúdia v zahraničí medzi Scandinavian study a záujemcom o VŠ štúdium v zahraničí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na právne vzťahy uzatvárané medzi:

Sprostredkovateľ :

Scandinavian study, prevádzkovateľ Edukka s.r.o., IČO: 47 868 422

Adresa: Cukrová 14,  Bratislava 81108, Slovenská republika.

Objednávateľ:

Fyzická osoba, vo veku v deň zápisu na univerzitu minimálne 18 rokov, ktorá má ukončené stredoškolské štúdium, alebo je minimálne v maturitnom ročníku strednej školy.

 1. Predmet plnenia :

Scandinavian study zastupuje na Slovensku partnerské inštitúcie v Dánsku, Švédsku, Holandsku, Nemecku, UK , Fínsku a Poľsku.

Uvedené strany sa po vzájomnej dohode rozhodli uzavrieť dohodu o sprostredkovaní vysokoškolského štúdia na partnerských univerzitách Scandinavian study,  medzi Scandinavian Study a záujemcom o VŠ štúdium. Medzi objednávateľom a sprostredkovateľom je uzatváraný právny vzťah prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku. Právny vzťah medzi sprostredkovateľom a objednávateľom vzniká v okamihu splnenia nižšie uvedených podmienok:

 1. Objednávateľ riadne vyplnil prihlášku ohľadom sprostredkovania vysokoškolského štúdia so Scandinavian study (ďalej len “prihláška”), ktorá sa nachádza na webovej stránke Scandinavian study a to https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTKJtz1nzdet4N4Vz-iayXpRHkRTFH2ltZdqOs64cCWi00EQ/viewform?c=0&w=1 .

Prihlášku je možné podať len prostredníctvom on-line formulára na webových stránkach sprostredkovateľa. Vyplnením a odoslaním prihlášky objednávateľ vyslovuje záväzný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. Objednávateľ uhradí sumu administratívneho poplatku v závislosti od servisného balíčka podľa objednávateľovho výberu za sprostredkovanie vysokoškolského štúdia na partnerských inštitúciách Scandinavian study na účet sprostredkovateľa: Fio banka, SK9583300000002700652789, BIC: FIOZSKBAXXX.
 2. Okamihom pripísania sumy na účet sprostredkovateľa nastávajú účinky právneho vzťahu uzavretého medzi Sprostredkovateľom a Objednávateľom. Na základe prihlášky sa záujemca zaväzuje komunikovať so sprostredkovateľom podľa kontaktných údajov v nej uvedených.

2. Poplatky – servisné balíčky služieb :

Objednávateľ sa zaväzuje po vyplnení prihlášky na partnerskú inštitúciu Scandinavian study, do 5 pracovných dní uhradiť administratívny poplatok, v závislosti na jednom vybranom balíčku služieb z ponuky a to za balíček „Klasik“49€, za balíček „Smart“ 89€ alebo za balíček „Premium“ 149€, na účet sprostredkovateľa. Objednávateľ musí doručiť Sprostredkovateľovi doklad o zaplatení administratívneho poplatku, v prípade platby cez Internet-Banking postačí elektronický doklad o zrealizovaní platby na email Scandinavian study.

2.a Kupón Scandinavian study

Scandinavian study každoročne posiela na vybrané škloly tzv. Kupón Scandinavian study. Tento kupón oprávňuje jeho držiteľa na bezplatné využite kompletných služieb agentúry Scandinavian study v rozsahu servisného balíčka Smart. Využitie benefitov kupónu sa nevzťahuje na študentov, ktorí už služby Scandinavian study využívajú alebo využili, resp. sú v komunikácii s agentúrou Scandinavian study., resp. ktorí už uhradili administratívny poplatok.

2.b Storno prihlášky

Objednávateľ má právo stornovať svoju prihlášku bez udania dôvodu a poplatok mu bude vrátení, avšak Objednávateľ musí požiadať v písomnej forme Sprostredkovateľa o vrátenie poplatku v lehote maximálne do 14 kalendárnych dní od odoslania poplatku na účet Sprostredkovateľa. Po uplynutí lehoty 14 kalendárnych dní nemá Objednávateľ nárok na vrátenie administratívneho poplatku a to ani v prípade zrušenia prihlášky.

Rozhodnutie o prijatí na univerzitu je plne v právomoci konkrétnej univerzity a Scandinavian study nemá na prijatie uchádzača žiaden dosah.  V prípade, ak študent prestane spolupracovať s agentúrou Scandinavian study či univerzitou po dobu prijímacieho konania, resp. sa rozhodne nepokračovať v prijímacom konaní, je poplatok takisto nevratný. V prípade, ak Objednávateľ absolvoval jeden z testov z anglického jazyka sprotredkovaný Scandinavian study, v prípade storna prihlášky mu bude pri dodržaní vyššie uvedených podmienok uhradená suma bez čiastky 19,90€, ktorú si Scandinavian study vyhradzuje uchovať na pokrytie nákladov spojených s testom z anglického jazyka.

 1.  Služby Scandinavian study  – *Služby sú poskytované na základe konkrétneho servisného balíčka.
 • Poradenstvo pri výbere univerzity resp. odboru
 • Pomoc pri vypracovaní prihlášky
 • Odoslanie prihlášky na konkrétnu partnerskú univerzitu
 • Celkový informačný servis a pomoc počas prijímacieho procesu až po nástup na štúdium
 • Test z anglického jazyka – Oxford Online Placement test* – Test je v cene balíčkov Smart a Premium /*Test platí na všetky partnerské školy Scandinavian study v Dánsku okrem Aalborg university a Aarhus university/. V prípade, ak sa študent hlási na univerzity mimo Dánska, musí sa preukázať buď certifikátom o absolvovaní skúšky IELTS resp. dokladom o prihlásení sa na skúšku IELTS. V prípade, ak študent nedosiahne v teste požadovaný celkový výsledok na úrovni minimálne B2 – Score 75 bodov, Scandinavian study študentovi ponúkne ďalší, opravný test za odplatu 19,90€. Objednávateľ musí doručiť sprostredkovateľovi doklad o zaplatení za opravný test, v prípade platby cez internet-banking postačí elektronický doklad o zrealizovaní platby,doručený na email Scandinavian study. Rozhodnutie o absolvovaní testu a jeho vyhodnotenie je v právomoci spoločnosti Oxford University Press, vlástníka Oxford Online Placement test a Scandinavian study nemá na výsledky testu žiaden dosah.
 • Pomoc pri komunikácii s univerzitou

Scandinavian study nesprostredkuje pre študentov ubytovanie ani študentskú prácu popri štúdiu na partnerských inštitúciách Scandinavian study.

Servisné balíčky Scandinavian study:

Servisný balíček “KLASIK” v hodnote 49€ obsahuje nasledujúce benefity služieb: Informačný servis ohľadom možnosti štúdia na partnerských inštitúciách Scandinavian study, Pomoc s výberom univerzity a s administratívnou časťou prihlášky, Komunikácia s univerzitou.

Servisný balíček “SMART” v hodnote  89€ obsahuje nasledujúce benefity služieb: Obsahuje všetky výhody balíčka “KLASIK” a obsahuje dva kompletné predmety videolekcií portálu onlinematurita.sk, obsahuje prvý test Oxford Online Placement test a následný certifikát z anglického jazyka /*okrem testu na Aalborg a Aarhus university/, Návod ako vypracovať originálny motivačný a odporúčací list, Príprava na pohovor so zástupcom univerzity – video lekcia, Oficiálne overenie prekladov potrebných k prihláške na partnerské inštitúcie Scandinavian study * okrem Aarhus university, Pomoc s elektronickou prihláškou Ministerstva školstva v Dánsku, alebo U.K., Informačná pomoc ohľadom ubytovania a práce, Prednostná registrácia miestenky na autobusovú dopravu do Dánska autobusom Scandinavian study /august 2017/, Komplexný informačný servis ohľadom prvých krokov v zahraničí /ubytovanie, práca, úrady, kontakty na komunity Slovákov/, komplexný Manuál ohľadom prvých krokov v zahraničí /Registrácia na cent. registry osôb,  poistenie, Daňový úrad, lekár, etc./

Servisný balíček “PREMIUM” v hodnote 149€ obsahuje nasledujúce benefity služieb: Obsahuje všetky výhody balíčkov “KLASIK” a “SMART”, obsahuje štyri kompletné predmety videolekcií portálu onlinematurita.sk, preklady vysvedčení do anglického jazyka, ktoré sú akceptované partnerskými inštitúciami Scandinavian study v Dánsku, Pomoc s elektronickou prihláškou Ministerstva školstva v Dánsku a v U.K.

Scandinavian study má právomoc prekladať dokumenty na všetky partnerské školy v Dánsku, okrem Aarhus University, tu si škola vyžaduje takisto pečiatku študentovej strednej školy. Úradné preklady dokumentov, ktoré sú súčasťou prihlášky do UK  a Švédska Scandinavian study nezabezpečuje.

 1. Partnerské univerzity Scandinavian study:

Scandinavian study ponúka sprostredkovanie vysokoškolského štúdia na svojich partnerských inštitúciach:

Partnerské školy Scandinavian study k 01.09.2016:

 • Aalborg University, Dánsko
 • BASW – Business academy South West, Dánsko
 • Business Academy Aarhus, Dánsko
 • DANIA –  Business school, Dánsko
 • IBA Business Kolding, Dánsko
 • Lillebaelt Academy of Profesional Higher Educacion – Odense, Dánsko
 • TEKO design college, Dánsko
 • VIA University Horsens, Dánsko
 • ZIBAT business academy, Dánsko
 • University College of Northern Denmark – Aalborg, Dánsko
 • Inholland University of Applied Sciences, Holandsko
 • The Warsaw School of Photography & Graphic Design, Poľsko
 • Macromedia University of Applied Sciences, Nemecko
 • Jonkoping University, Švédsko
 • Bangor University, Wales, U.K.
 • Richmond, The American International University in London, U.K.
 • Birmingham City University, U.K.
 • Coventy University, UK
 • Aberystwyth University, UK
 • South London University, UK

Zoznam partnerských univerzít Scandinavian study sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť . Partnerské inštitúcie v Holandsku, UK, Nemecku a Poľsku môžu mať iné požiadavky na uchádzača. Konkrétne sylaby /tzv. curriculum /štúdijných odborov partnerských škôl nájdete na stránkach inštitúcie o ktorú maté záujem. Učebný plán jednotlivých štúdijných odborov je akreditovaný Ministerstvami školstva tej ktorej krajiny.

Začiatok štúdia : Február 2017 alebo September 2017, závisí na voľbe Objednávateľa a rozhodnutí školy, či v danom termíne konkrétny odbor otvára.

 1. Požiadavky na študenta :

Podmienky na začatie prijímacieho konania :

 • Objednávateľ – Študent musí mať v deň nástupu na univerzitu dosiahntý vek 18 rokov
 • Objednávateľ – Študent musí mať v deň nástupu ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou
 • Objednávateľ – Študent musí mať platný certifikát z anglického jazyka, ktorý je akceptovaný konkrétnou inštitúciou* (v prípade, ak študent nemá jeden zo zmienených certifikátov, musí absolvovať v spolupráci so Scandinavian study test z anglického jazyka). Pri podaní si prihlášky  do Dánska, na Aalborg University a na Aarhus University a do Nemecka, UK alebo Švédska sa musí študent preukázať jedným s nasledujúcich testov:

*IELTS (academic test): 6.5 *TOEFL (paper-based) *550 TOEFL (computer-based)*230 TOEFL (internet-based) 80 *Cambridge ESOL: C1

Objednávateľ – Študent musí mať dokumenty potrebné na podanie prihlášky :

 • Správne vyplnenú on-line prihlášku Scandinavian study
 • Kópiu OP alebo cestovného pasu
 • Motivačný list v anglickom jazyku
 • 2 Odporúčacie listy v anglickom jazyku
 • Potvrdenie o absolvovaných hodinách z Matematiky a Anglického jazyka na strednej škole
 • Certifikát z Anglického jazyka, ktorý akceptuje konkrétna inštitúcia
 • Kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy a kópiu maturitného vysvedčenia
 • Preklady koncoročných vysvedčení zo strednej školy a takisto kópiu maturitného vysvedčenia *Scandinavian study má právomoc prekladať dokumenty na všetky partnerské školy v Dánsku, okrem Aarhus university, tu si škola vyžaduje takisto pečiatku študentovej strednej školy
 • Doklad o uhradení administratívneho poplatku v závislosti na vybranom balíčku služieb.
 • Ostatné dokumenty v závyslosti od požiadavok na konkrétnom štúdijnom odbore
 1. Práva a povinnosti zainteresovaných strán:

Objednávateľ :

Objednávateľ má právo na riadne poskytnuté služby uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ má povinnosť vyplniť prihlášku a všetky náležité dokumenty neskreslenými a pravdivými údajmi. Objednávateľ má povinnosť na požiadanie dodať ďalšie nevyhnutné doklady na sprostredkovanie štúdia a začatie štúdia na partnerských univerzitách Scandinavian study. Objednávateľ má povinnosť riadne spolupracovať so Scandinavian study a takisto spolupracovať s vybranou univerzitou. Objednávateľ musí dodržať všetky termíny a podmienky a dodať všetky dokumenty súvisiace s prijatím na univerzitu. Uchádzač o štúdium musí absolvovať pohovor so zástupcom školy, a to osobne na Slovensku, telefonicky alebo formou Skype hovoru v požadovanom termíne, ktorý je pridelený univerzitou. Formu a termín určí vždy partnerská inštitúcia Scandinavian study. Neschopnosť absolvovania pohovoru uchádzačom v požadovanom termíne bez udania relevantného dôvodu je takisto klasifikovaná ako porušenie zmluvy. Objednávateľ má nárok na vrátenie administratívneho poplatku vo výške 100 % a to jedine v prípade ak,:

 • Scandinavian study poskytne nepravdivé informácie v priebehu príjmacieho konania.
 • príde k dokázateľnému pochybeniu zo strany Scandinavian study, ktoré viedlo k neprijatiu študenta ani na jednu partnerskú inštitúciu Scandinavian study.

Sprostredkovateľ:

Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu prípadne vzniknutú uvedením nesprávnych údajov zo strany objednávateľa. Sprostredkovateľ je povinný priebežne na požiadanie informovať objednávateľa o priebehu príjmacieho konania a to telefonicky alebo e-mailom. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo určiť relevantné pochybenie zo strany objednávateľa, tým odstúpiť od týchto VOP.

Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za finančnú a inú ujmu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s nepochopením alebo nedodržaním inštrukcií spojených s poskytovanými službami.

 1. Jazyk:

Komunikácia medzi objednávateľom a sprostredkovateľom sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Univerzity s uchádzačom komunikujú v anglickom jazyku.

 1. Správne právo

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Reklamáciu voči sprostredkovateľovi si môže objednávateľ uplatniť iba v prípade, ak sprostredkovateľ uviedol informácie, ktoré sa výrazne líšia od skutočnosti. Prípadné spory medzi oboma stranami týkajúce sa tejto dohody budú s konečnou platnosťou rozhodované v rozhodcovskom konaní slovenského súdu.

 1. Poskytnutie osobných údajov:

Objednávateľ týmto udeľuje súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov (najmä svojho mena, dátumu narodenia, rodného čísla, adresy trvalého bydliska a kontaktných údajov) sprostredkovateľovi a s ich spracovaním sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie objednaných služieb. Objednávateľ týmto prehlasuje, že si je vedomý svojich práv a povinností podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 1. Ostatné ustanovenia:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.09.2016.

Láká Tě možnost studia VŠ nebo SŠ v Dánsku?

Zůstaň v kontaktu a nepřijdeš o žádné novinky!Jako dárek získáš PDF verzi naší knihy "Jak se nezastavit u hranic".